Danh sách BCH, UVTV, các chức danh Bí thư, Phó bí thư đoàn trường nhiệm kỳ 2013-2014

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH HUYỆN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT GIO LINH 

DANH SÁCH BCH, UVTV, CÁC CHỨC DANH BÍ THƯ,

P.BÍ THƯ ĐOÀN TRƯỜNG

NHIỆM KỲ 2013 -2014 

STT

HỌ VÀ TÊN

SINH NĂM

CHỨC DANH

1

Hoàng Vũ Thuần

1980

Bí thư

2

Nguyễn Thanh Sáng

1979

P.Bí thư

3

NguyễnĐức Sáu

1988

P.Bí thư

4

Lê Thị Trâm

1989

UV BTV

5

Trần Thị Trà Ny

1997

UV BTV

6

Phan Thị Sương

1987

UV BCH

7

Phạm Xuân Vũ

1996

UV BCH

8

Lê Thị Châu Giang

1996

UV BCH

9

Phạm Bùi Đức Hoàng

1997

UV BCH

10

Đinh Thị Thùy Linh

1997

UV BCH

11

Nguyễn Thị Hoài Thương

1997

UV BCH

12

Nguyễn Thị Thùy

1997

UV BCH

13

Hoàng Tiến Đạt

1998

UV BCH

14

Phạm Đình Khanh

1998

UV BCH

15

Phan Thị Ngọc

1998

UV BCH