Monday, 10/12/2018 - 22:03|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT GIO LINH
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Kế hoạch chuyên môn năm 2015-2016

SỞ GD VÀ ĐT QUẢNG TRỊ                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      

TRƯỜNG THPT GIO LINH                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Số:       /KH-THPT                                                            Gio Linh,  ngày 17   tháng  8 năm 2015 

(DỰ THẢO)

KẾ HOẠCH

Chuyên môn năm học 2015-2016

Căn cứ các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ (Công văn số 4099/BGĐT, công văn số 1251/ BC- GD&DT của sở GD ĐT Quảng Trị).

Căn cứ kế hoạch năm học 2015 -2016 của trường THPT Gio Linh.

Chuyên môn trường xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2015 -2016 như sau:

A. KẾ HOẠCH CHUNG

I. Thực hiện kế hoạch giáo dục

1. Tăng cường chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục.

1.1. Trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của  cấp học trong chương trình giáo dục phổ thông. xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh theo khung thời gian 37 tuần thực học (học kỳ I: 19 tuần, học kỳ II: 18 tuần), đảm bảo thời gian kết thúc học kỳ I, kết thúc năm học thống nhất, có đủ thời lượng dành cho luyện tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành, tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo và kiểm tra định kỳ.

1.2.  Các tổ tạo điều kiện cho các nhóm chuyên môn, giáo viên được chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học và các chủ đề tích hợp, liên môn, đồng thời xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với các chủ đề và theo hình thức, phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực; chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật; tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Kế hoạch dạy học của tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên phải được lãnh đạo nhà trường phê duyệt trước khi thực hiện và là căn cứ để thanh tra, kiểm tra.

1.3. Trên cơ sở kế hoạch dạy học đã được phê duyệt, tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên có thể thiết kế tiến trình dạy học cụ thể cho mỗi chủ đề mà không nhất thiết phải theo bài/tiết trong sách giáo khoa. Mỗi chủ đề có thể được thực hiện ở nhiều tiết học, mỗi tiết có thể chỉ thực hiện một hoặc một số bước trong tiến trình sư phạm của bài học. Các nhiệm vụ học tập có thể được thực hiện ở trong hoặc ngoài giờ trên lớp. Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần chú trọng giao nhiệm vụ học tập cho học sinh ở ngoài lớp học và ở nhà.

1.4. Triển khai nghiêm túc chương trình giáo dục địa phương của các môn Ngữ văn,  Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân theo chương trình, kế hoạch đã được ban hành.

2. Tổ chức dạy học ngoại ngữ

  Tham gia dạy học theo chương trình thí điểm của Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” phải triển khai chương trình này ở lớp 6 và lớp 10,11 theo công văn số 1249/SGDĐT-GDTrH ngày 11/8/2014 của Sở GDĐT.

3. Tiếp tục thực hiện tích hợp giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giáo dục pháp luật; giáo dục phòng chống tham nhũng; chú trọng tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển, đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông; hướng dẫn tổ chức tham quan, học tập thông qua di sản, tại các cơ sở sản xuất,… theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.

4. Chỉ đạo Đoàn trường  và GVCN tổ chức tốt hoạt động “Tuần sinh hoạt tập thể” đầu năm học mới, đặc biệt quan tâm đối với các lớp đầu cấp nhằm giúp học sinh làm quen với điều kiện học tập, sinh hoạt và tiếp cận phương pháp dạy học và giáo dục trong nhà trường, tổ chức các hoạt động.

5. Đối với các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, giáo dục kỹ năng sống thực hiện theo tinh thần của Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 ban hành quy định về Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

II. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá

Tiếp tục đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục theo hướng khoa học, hiện đại, tăng cường mối quan hệ thúc đẩy lẫn nhau giữa các hình thức và phương pháp tổ chức hoạt động dạy học - giáo dục, đánh giá trong quá trình dạy học - giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục.

1. Đổi mới phương pháp dạy học

1.1.  Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh. Ap dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực khác; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức; tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học; bảo đảm cân đối giữa trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng và định hướng thái độ, hành vi cho học sinh; chú ý việc tổ chức dạy học phân hoá theo năng lực của học sinh dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông.

1.2. Đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành, dạy học theo dự án trong các môn học; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học.

2. Đổi mới hình thức tổ chức dạy học

2.1. Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú ý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; sử dụng các hình thức dạy học trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông như: dạy học trực tuyến, trường học ảo;...  Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường.

2.2. Tổ chức tốt và động viên học sinh tích cực tham gia Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật học sinh trung học theo Công văn số 2410/BGDĐT-GDTrH ngày 13/5/2014 của Bộ GDĐT  và công văn số 1284/GDĐT- GDTrH, ngày 18 tháng 8 năm 2014 của Sở giáo dục và Đào tạo; Cuộc thi vận dụng kiến thức để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học; Hội thi hùng biện tiếng Anh; Ngày hội đọc,…

2.3. Tiếp tục thực hiện tốt việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học môn Lịch sử, Địa lí,   theo Hướng dẫn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 của liên Bộ GDĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2.4. Khuyến khích tổ chức, thu hút học sinh tham gia các hoạt động góp phần phát triển năng lực học sinh như: Văn hóa - Văn nghệ, Thể dục – Thể thao; các hội thi năng khiếu; các hoạt động giao lưu,… trên cơ sở tự nguyện của nhà trường, phụ huynh và học sinh, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí và nội dung học tập của học sinh trung học, phát huy sự chủ động và sáng tạo của các địa phương, đơn vị; tăng cường tính giao lưu, hợp tác nhằm thúc đẩy học sinh hứng thú học tập, rèn luyện kỹ năng sống, bổ sung hiểu biết về các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc và tinh hoa văn hóa thế giới.

3. Đổi mới kiểm tra và đánh giá

3.1. Tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh trong việc thi và kiểm tra; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh.

3.2. Đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng chú trọng đánh giá phẩm chất và năng lực của học sinh. Chú trọng đánh giá quá trình: đánh giá trên lớp; đánh giá bằng hồ sơ; đánh giá bằng nhận xét; tăng cường hình thức đánh giá thông qua sản phẩm dự án; bài thuyết trình; kết hợp kết quả đánh giá trong quá trình giáo dục và đánh giá tổng kết cuối kỳ, cuối năm học. Các hình thức kiểm tra, đánh giá đều hướng tới phát triển năng lực của học sinh; coi trọng đánh giá để giúp đỡ học sinh về phương pháp học tập, động viên sự cố gắng, hứng thú học tập của các em trong quá trình dạy học. Việc kiểm tra, đánh giá không chỉ là việc xem học sinh học được cái gì mà quan trọng hơn là biết học sinh học như thế nào, có biết vận dụng không.

3.3. Trong quá trình thực hiện các hoạt động dạy học, giáo dục, giáo viên cần coi trọng việc quan sát và hướng dẫn học sinh tự quan sát các hoạt động và đánh giá kết quả hoạt động học tập, rèn luyện của các em; nhận xét định tính và định lượng về kết quả hoạt động của mình, qua đó đề điều chỉnh tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động học tập, rèn luyện của học sinh.

3.4. Kết hợp một cách hợp lý, phù hợp giữa hình thức trắc nghiệm tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lý thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra. Tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn vào để giải quyết các tình huống trong thực tiễn, đối với các môn khoa học xã hội và nhân văn cần tăng cường ra các câu hỏi mở; gắn với thời sự quê hương, đất nước để học sinh được bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội. Khi chấm bài kiểm tra phải có phần nhận xét, động viên sự cố gắng, tiến bộ của học sinh. Việc cho điểm có thể kết hợp giữa đánh giá kết quả bài làm với theo dõi sự cố gắng, tiến bộ của học sinh. Chú ý hướng dẫn học sinh đánh giá lẫn nhau và biết tự đánh giá năng lực của mình.

3.5. Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề thi, kiểm tra theo ma trận; chỉ đạo việc ra các câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn đúng thay vì chỉ có các câu hỏi 1 lựa chọn đúng như trước đây; triển khai phần kiểm tra tự luận trong các bài kiểm tra viết môn ngoại ngữ. Tiếp tục nâng cao chất lượng việc thi cả bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết đối với môn ngoại ngữ; thi thực hành đối với các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12.

3.6. Tăng cường ra câu hỏi, bài tập kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực để bổ sung cho thư viện câu hỏi của trường. Tăng cường xây dựng "Nguồn học liệu mở" (thư viện) câu hỏi, bài tập, đề thi, kế hoạch bài dạy, tài liệu tham khảo có chất lượng trên website của Bộ (tại địa chỉ http://giaoducphothong.edu.vn) của sở/phòng GDĐT và các trường học. Tổ chức cho  giáo viên và học sinh tích cực tham gia Diễn đàn trên mạng (http://danhgia.truonghocao.edu.vn) về đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh./

B. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN    

THÁNG

CÔNG VIỆC

THỰC HIỆN

 

8/2015

-Tập huấn chuyên môn

- Phân công chuyên môn

- Hội nghị Giáo viên bồi dưỡng HSG

- Hội nghị xây dựng kế hoạch đầu năm tổ

- Hoàn thành hồ sơ VP- Hồ sơ cá nhân đầu năm

- Đăng ký thi đua năm học 2015 – 2016

- Hội nghị xây dựng kế hoạch đầu năm

 

 

-HĐSP

-CM trường + Tổ chuyên môn.

BGH + Giáo viên chủ nhiệm đội tuyển HSG.

- Tổ bộ môn

- Tổ bộ Môn

- VP + GV

 

9/ 2015

- Dự giờ - thao giảng ở các tổ chuyên môn

- Bồi dưỡng học sinh giỏi 12

- Kiểm tra hồ sơ giáo viên

- Hội nghị hội đồng bộ môn - Trực báo chuyên môn

-Triến khai cuộc thi Nghiên cứu khoa học - kỷ thuật trong học sinh toàn trường

- Kiểm tra hoạt động của giáo viên qua tài khoản “ Trường học trực tuyến”

- GV và Tổ CM

- Hội đồng

- Tổ bộ môn

- Chuyên môn

Tổ Toán + GV được phân công

 

CM + các tổ chuyên môn

10/2015

- Dự giờ thăm lớp

- Thanh tra sư phạm: 02 giáo viên

- Bồi dưỡng học sinh giỏi 12

-Kiểm tra hồ sơ tổ Toán và Lịch sử

-Thi  GV dạy giỏi cấp trường

- Các tổ chuyên môn thực hiện tiết thao giảng chuyên đề.

- Tổ chức hướng dẫn học sinh thi tiếng Anh qua mạng.

- Kiểm tra hoạt động của giáo viên qua tài khoản “ Trường học trực tuyến”

 

- Chuyên môn  và tổ chuyên môn

- Tổ chuyên môn

- Chuyên Môn

 

 Ban Giám khảo hội thi

Tổ Tiếng Anh + GV được phân công.

11/2015

- Bồi dưỡng học sinh giỏi 12

- Dự giờ thăm lớp.

- Thanh tra sư phạm: 02 giáo viên

- Kiểm tra việc nhập điểm ở các khối lớp

- Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn và hồ sơ CM tổ Văn + Tin + Sinh học

- Thực hiện các tiết dạy chuyên đề cấp tỉnh + cụm + trường

- Kiểm tra hoạt động của giáo viên qua tài khoản “ Trường học trực tuyến”

- Tổ chuyên môn

- BGH và Chuyên môn

- BGH

- Chuyên môn  và tổ chuyên môn

- BGH

- Chuyên môn + Tổ CM

 

12/2015

-Ôn tập thi học kỳ I của khối 12

-Dự giờ thăm lớp

-Thanh tra sư phạm  02 GV

-Kiểm tra hồ sơ tổ Lý + Hoá học+ Địa

-Chỉ đạo thi HKI của khối 12

-Ôn thi tốt nghiệp khối 12.

- Tổ chức hội thi Ngiên Cứu khoa học – Kỷ thuật Cấp trường

- Dạy bù chương trình

 

GV bộ môn

BGH

CM + TTCM

-CM

BGH

GV bộ môn

- BGH, Tổ CM

 

- GV các lớp chậm

01/2016

-Ôn tập thi Học kỳ I ở khối 10, 11

- Dự giờ thăm lớp

- Thanh tra sư phạm  02 GV

-Kiểm tra hồ sơ tổ  Anh + Tổ TDQP

-Hoàn thành sơ kết học kỳ I

-- Kiểm tra hoạt động của giáo viên qua tài khoản “ Trường học trực tuyến”

GV bộ môn

BGH

CM+ TTcm

CM

BGH + VP

GV bộ môn

 

02/2016

-- Dự giờ thăm lớp

- Thanh tra sư phạm  02 GV

-Kiểm tra hồ sơ tổ Vật  Lý và Địa lý

-Dạy bù chương trình

- Ôn thi tốt nghiệp khối 12

- Tham gia thi Nghiên Cứu  khoa học – kỷ thuật Cấp tỉnh.

 

GV bộ môn

BGH

CM+ TTcm

GV bộ môn

GV bộ môn

BGH + GV

- Các đề tài được chọn

03/2016

-- Dự giờ thăm lớp

- Thanh tra sư phạm  02 GV

-Kiểm tra hồ sơ  Ngữ văn + Lịch sử + Hoá học

-Dạy bù chương trình

- Ôn thi tốt nghiệp khối 12

-Hoàn thành hồ sơ thi Đại học- Cao đẵng

- Hoàn thành hồ sơ thi nghề phổ thông Khối 11.

- Các tổ chuyên môn thực hiện tiết thao giảng chuyên đề.

-- Kiểm tra hoạt động của giáo viên qua tài khoản “ Trường học trực tuyến”

GV bộ môn

BGH

CM+ TTcm

GV bộ môn

GV bộ môn

VP

VP

 

 

4/2016

-- Dự giờ thăm lớp

- Thanh tra sư phạm  02 GV

-Kiểm tra hồ sơ Toán + Tin + Sinh học

-Dạy bù chương trình

- Ôn thi học kỳ khối 12.

- Kiểm tra việc cập nhật điểm

-C.Môn

GV bộ môn

BGH

CM+ TTcm

GV bộ môn

CM + VP

 

05/2016

      -Kiểm tra hồ sơ tổ Anh + Tổ TDQP

 

     -   Hoàn thành hồ sơ thi tốt nghiệp khối 12

-         Các tổ CM lập danh sách học sinh giỏi bộ môn

-         Thi học kỳ 2 khối 11, khối 10

-         Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10.

VP+ Ban công tác thi

Tổ CM

 

BGH+ Tổ cm

BGH

 

 

 

06/2016

-         Ôn thi tốt nghiệp khối 12

-         Hoàn thành kế hoạch năm học

-          Tuyển sinh 10.

 

 

BGH+ VP

7/2016

-         Thi tốt nghiệp khối 12

 

 

BGH+ VP

 

  Nơi nhận:                                                                       KT. HIỆU TRƯỞNG

  - BGH;                                                                             PHÓ HIỆU TRƯỞNG

  - Các tổ CM (t/h);

  - Công đoàn (p/h);                                                        Nguyễn Xuân Chiến

  - Lưu VT.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết